Aktualności Drukuj Zapisz

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Recytatorskim "Witaj Wiosno"

Zapraszamy przedszkolaki do udziału w przeglądzie recytatorskim :)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI DO  UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE RECYTATORSKIM WIERSZY „WITAJ WIOSNO” 
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU     21 MARCA 2024 ROKU 

„Przedszkolaki wierszyki przygotują i przed publicznością 

wspaniale je zaprezentują” 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Regulaminem przeglądu i wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do 15 marca 2024r. (dostępne na stronie internetowej przedszkole.kamionka.pl i w przedszkolu)

 

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO

„WITAJ WIOSNO”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału  w przeglądzie recytatorskim pn. „Witaj wiosno”, który odbędzie się w naszym Przedszkolu.

 

1. Organizator przeglądu:  Przedszkole Samorządowe w Kamionce 

2. Cele konkursu: 

 popularyzowanie poezji dziecięcej, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 zainteresowanie dzieci poezją, 

 przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem.

 

3. Zasady uczestnictwa. 

 Przegląd przeznaczony jest dla dzieci  uczęszczających do Przedszkola Samorządowego  w Kamionce. 

 Przegląd będzie miał formę prezentacji wiersza o tematyce wiosennej 

    - do 2 minut. 

 Dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym  dziecka. 

 Uczestnicy prezentują utwory indywidualnie. 

 Mile widziane stroje tematyczne. 

 Do udziału w przeglądzie dzieci przygotowują się w domu przy wsparciu Rodziców. 

 Zgłoszenie dziecka do przeglądu należy kierować do wychowawców poszczególnych grup do dnia 15 marca 2024 roku 

 (karta zgłoszenia w załączeniu). 

 Przegląd recytatorski odbędzie się w Przedszkolu w Kamionce dnia

   21 marca 2024r. 

 Przewidziane są dyplomy oraz  upominki dla każdego uczestnika. 

 Koordynatorami przeglądu są: Joanna Podleśna i Renata Pulińska-Gładosz

 Kontakt z organizatorem: tel. 510 858 168

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU RECYTATORSKIGO

(proszę wypełnić drukowanymi literami i złożyć u wychowawców do 15.03.2024r.)

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………… 

Tytuł utworu i autor: 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa grupy przedszkolnej …………………………………………………………...……… 

Numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu: 

…………………………………………………………………………………... 

 

Uprzejmie prosimy o dołączenie do karty zgłoszeniowej tekstu recytowanego wiersza.

 

1.       Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Przeglądu Recytatorskiego i akceptuję jego postanowienia. 

2.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka (imienia, nazwiska, nazwy instytucji, do której uczęszcza )w celach wynikających z organizacji przeglądu.

3.       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach związanych z w/w przeglądem w celach promocji przeglądu oraz promocji przedszkola. 

 

 

 

Data………………..                                     Podpis rodzica/opiekuna …………………….……….

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAMIONCE

Szanowni Państwo,

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce.

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Kamionce, ul. Kościelna 6, 21-132 Kamionka.

2.       We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pisząc na adres e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych we wskazanych poniżej ustawach oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także w celu promocji przedszkola i osiągnięć dzieci. 

4.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku publikacji danych i wizerunku w związku z promocją przedszkola i osiągnięć dzieci podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych.

5.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka mogą być przekazywane: organowi prowadzącemu przedszkole, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania, do Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Kamionce - prowadzącego obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną przedszkola.

6.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3, a po tym okresie przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń z uwzględnieniem przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10.     W sytuacji, gdy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów określonych w punkcie 4 – podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania przez Pani/Pana Dziecko z usług naszej placówki.

 

 W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie Administratora

 

Autor: ankakrupa
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt