Aktualności Drukuj Zapisz

Zapraszany do udziału w konkursach :) !

Konkursy

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki oraz rodziców do

udziału w konkursach organizowanych w naszej placówce :)

Przedszkolny konkurs fotograficznyKocham przyrodę”

 Regulamin konkursu:

 I. Główne założenia konkursu:

 1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Kamionce

 Koordynator konkursu: Anna Krupa

 

 2. Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 r. i trwać będzie do 31  maja 2022 r.

3. Temat pracy konkursowej: „Kocham przyrodę”

 4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków z gminy Kamionka

5. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na stronie internetowej przedszkola  a wybrane na tablicach holu przedszkola.

 

 II. Cele konkursu:

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu;

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej;

 3. Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii;

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;

5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie do komisji pracy konkursowej (wraz z metryczką);

 2. PROSIMY O PRZESŁANIE ZDJĘCIA NA ADRES e-mail:  przedszkolekamionka@onet.pl   bądź dostarczenie go do w formie drukowanej do Sali przedszkolnej na parterze budynku .

3. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi przez dziecko z pomocą rodzica/opiekuna;

 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich;

 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 pracę;

6. Format pracy: A4 (papier fotograficzny lub ksero) bądź forma elektroniczna .

7. Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy i sylwetek osób, których pisemnej zgody  nie dostarczy uczestnik  konkursu.

 8. Kryteria oceny prac:Treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia;

·  Oryginalność wykonanego zdjęcia;

·  Wrażenie artystyczne;

·  Jakość techniczna – ocena przygotowania technicznego fotografii.

9. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:

· imię i nazwisko dziecka,

· wiek dziecka

5. Prace należy składać do 25 maja 2022 r.

 IV. Ocena prac i nagrody:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac, laureatów konkursu i wyłoni spośród nich zwycięzcę. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 r.

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 V. Uwagi:

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną  wręczone 1 czerwca 2022 r.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Kamionce .

7 .Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................................, zamieszkała/y ......................................................................................................................................, działająca/y w imieniu mojego dziecka ................................................................................................................................................

1.Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie fotograficznym „ Kocham przyrodę” organizowanym przez przedszkole Samorządowe w Kamionce.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka (imienia, nazwiska, nazwy instytucji, do której uczęszcza )w celach wynikających z organizacji konkursu.

3.Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach związanych z w/w konkursem w celach promocji konkursu oraz promocji przedszkola.PRZEGLĄD WIERSZA

 

Przegląd wierszy organizowany będzie przez Przedszkole Samorządowe w Kamionce.Zasady przeglądu:1.Przegląd jest imprezą otwartą ,która odbędzie się 15.czerwca 2022 roku.

2. W przeglądzie mogą brać grupy trzylatków , czterolatków i pięciolatków.

3. Każda uczestnik przygotowuje jeden, dowolnie wybrany wiersz o tematyce związanej z tegorocznym tematem przeglądu tj. „ Polscy twórcy poezji dziecięcej :

4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 31 maja 2022 r. udziału w przeglądzie, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.

5. Zgłoszenie do przeglądu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik) do Przedszkola Samorządowego w KamionceII1. Każdy z uczestników otrzyma dyplom.

2. Każda uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji przeglądu .

KARTA ZGŁOSZENIA

PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO WIERSZA

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)1. Grupa wiekowa* ..............................................................................................................

2. Imię i nazwisko uczestnika:

……………………………………………………………………………………………….

3. Imię i nazwisko opiekuna:

………………………………………………………………………………………………..

4. Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................................, zamieszkała/y ..............................................................................................................................................., działająca/y w imieniu mojego dziecka ................................................................................................................................................

1.Wyrażam zgodę na udział dziecka w Przeglądzie Recytatorskim Wiersza  organizowanym przez przedszkole Samorządowe w Kamionce.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka (imienia, nazwiska, nazwy instytucji, do której uczęszcza )w celach wynikających z organizacji przeglądu.

3.Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach związanych z w/w przeglądem w celach promocji przeglądu oraz promocji przedszkola.

5. Repertuar  (autor, tytuł utworu)

....................................................................................................................czas ...................U w a g a:Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszenia.Oświadczam, że zapoznałam/łem się

z regulaminem przeglądu

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt