Aktualności Drukuj Zapisz

Rekrutacja do przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Kamionce ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci urodzonych w latach 2017 - 2019.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko kryteriów rekrutacyjnych (do wniosku należy dołączyć tylko te załączniki, które potwierdzają spełnianie kryteriów określonych we wniosku), należy składać w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce,ul. Kościelna 6 w dniach od 28 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku w godzinach pracy przedszkola.

Wniosek i załączniki można pobrać ze strony internetowej - zakładka REKRUTACJA, lub w siedzibie przedszkola.

 

 

Poradnik rekrutacyjny dla Rodziców

 

Informacje ogólne:

·       Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora przedszkola i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.

  W  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

·         W przedszkolu wniosek złożony przez rodziców jest rejestrowany i sprawdzany pod względem zgodności zawartych w nim informacji. 

·         Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach następuje w sierpniu, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego;

·       Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona  jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych   do przedszkola w drodze rekrutacji.

 

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1. Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola prosimy o zapoznanie się z ofertą przedszkola. Warto poznać warunki organizacyjne przedszkola oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem.

Krok 2. Wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (od 28 lutego do 18 marca 2022 r.)

Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola ( Uwaga! Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/ prawnych opiekunów dziecka ) Ważne, by wniosek był kompletny i złożony w terminie.   Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Krok 3. Weryfikacja dokumentów w przedszkolu  – potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku – do 1 kwietnia 2022r.

Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz kryteriów podanych przez Gminę Kamionka ( jeśli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę  spełnienie danego kryterium )

Krok 4. Komisja kwalifikacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola  - 7 kwietnia 2022r.

Krok 5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola – od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2022r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – uzupełniając podpis na wniosku w punkcie „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola”. Mogą to też zrobić, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Krok 6. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i  nieprzyjętych – 20 kwietnia 2022r.

 

 Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:

  • ·         Składać wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole  nadal będzie dysponować wolnymi miejscami,  dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Do przedszkola  w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Kamionka. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.

 

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt