Aktualności Drukuj Zapisz

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KAMIONCE

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w okresie pandemii COVID- 19 obowiązujące wszystkich pracowników Przedszkola Samorządowego w Kamionce oraz rodziców, dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
 2. Procedury określają działania, które w znacznym stopniu zminimalizują ryzyko zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie wyeliminują  w 100%  ryzyka związanego z zakażeniem, bowiem część przypadków zakażenia przebiega bezobjawowo.
 3. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania do ich stosowania.

 

II. ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci w miarę możliwości organizacyjnych pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 3. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.
 4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 5. Rodzice przyprowadzają dziecko do szatni, pomagają mu się rozebrać i oddają pod opiekę wyznaczonych pracowników przedszkola, którzy odprowadzają je do sal
 6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej (szatni przedszkolnej) minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, W przestrzeni wspólnej (szatni) może przebywać 4 rodziców z dziećmi lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2 m.
 7.   W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce (w pierwszym tygodniu uczęszczania) rodzic za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. (maksymalnie 3 rodziców i przez pół godziny w sali z dzieckiem).
 8. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego bramka wejściowa do placówki zamykana jest o godz. 9.00. Rodzic, który chce odebrać dziecko, dzwoni do sali domofonem przy furtce. Pracownik przedszkola przyprowadza dziecko do szatni.
 9. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.
 10. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli pracownik przyjmujący dziecko zaobserwuje objawy wskazujące na chorobę zakaźną (kaszel, katar, kichanie).
 11. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany).
 12. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
 13. Dzieci mają zapewnioną w przedszkolu wodę do picia.
 14. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 15. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 16. Od dnia 1 września  br. do odwołania dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
 17. Od dnia 1 września br. do odwołania w przedszkolu nie są prowadzone zajęcia dodatkowe,  imprezy okolicznościowe ani wycieczki autokarowe poza Kamionkę.
 18. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 19. Zaleca się korzystanie z placu zabaw rotacyjnie, w małych grupach.
 20. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na  dezynfekcję urządzeń.
 21. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne należy załatwiać drogą telefoniczną i mailową. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania – dnia i godziny telefonicznie.

 

TELEFON DO PRZEDSZKOLA: 510 858 168

ADRES MAILOWY: przedszkolekamionka@o2.pl

 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA
 1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej- maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.
 3. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 4. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 5. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 7. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych  mycie przynajmniej  razy dziennie lub w miarę potrzeb.
 8. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 9. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 10. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych,
 11. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 12. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 13. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 14. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu.
 15. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 16. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 17. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

 

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
 1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 2. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.
 4. Jeżeli u dziecka po powrocie do domu pojawią się niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę i dyrektora przedszkola.
 5. W placówce zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie,  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (gabinet logopedyczny)
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady - tel. 81 855 24 43, alarmowy: 501 543 139.

 

Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 3. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 4. Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
  1. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
  2. powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną
  3. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
  4. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 81 855 24 43, 501 543 139
  5. powiadomić o zaistniałej sytuacji wójta gminy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki po uzyskaniu opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
  1. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu (gabinet logopedyczny), zapewniając opiekę,
  2. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
  3. w związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się Rodzice zostają zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem
  4. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
  5. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 81 855 24 43,501 543 139
  6. powiadomić o zaistniałej sytuacji wójta gminy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki po uzyskaniu opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 6. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  1. każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
   w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  1. pozostanie w domu przez okres ustalony decyzją inspektora sanitarnego i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  3. jeżeli w ciągu  samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.

 

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt